พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 34

เล่ม 19 ส่วน 34

 • 4. อัชฌัตติกายตนสูตร ว่าด้วยอายตนะภายใน
 • 5. ปฐมธารณสูตร ว่าด้วยการทรงจำอริยสัจ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยธารณสูตร ว่าด้วยการทรงจำอริยสัจ สูตรที่ 2
 • 7. อวิชชาสูตร ว่าด้วยอวิชชา
 • 8. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา
 • 9. สังกาสนสูตร ว่าด้วยการจำแนกอริยสัจ
 • 10. ตถสูตร ว่าด้วยสิ่งจริงแท้
 • 3. โกฏิคามวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม
 • 1. ปฐมโกฏิคามสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยโกฏิคามสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม สูตรที่ 2
 • 3. สัมมาสัมพุทธสูตร ว่าด้วยเหตุให้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 4. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 5. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ
 • 6. มิตตสูตร ว่าด้วยการชักชวนมิตรให้รู้อริยสัจ
 • 7. ตถสูตร ว่าด้วยสิ่งจริงแท้
 • 8. โลกสูตร ว่าด้วยพระตถาคตเป็นอริยะในโลก
 • 9. ปริญเญยยสูตร ว่าด้วยอริยสัจที่ควรกำหนดรู้
 • 10. ควัมปติสูตร ว่าด้วยพระควัมปติ
 • 4. สีสปาวนวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สีสปาวัน
 • 1. สีสปาวนสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สีสปาวัน
 • 2. ขทิรปัตตสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยใบตะเคียน
 • 3. ทัณฑสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยท่อนไม้ 
 • 4. เจลสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ถูกไฟไหม้ 
 • 5. สัตติสตสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยถูกหอก 100 เล่มทิ่มแทง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน