พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 16

เล่ม 13 ส่วน 16

  • 2. เวทนา 3 
  • 3. ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก  
  • 5. มาคัณฑิยสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อมาคัณฑิยะ   
  • 1. ตรัสถามมาคัณฑิยปริพาชกเรื่องการสำรวมอินทรีย์  
  • 2. เปรียบเทียบกามของมนุษย์กับกามทิพย์  
  • 3. เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน  
  • 4. เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน