พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 29

เล่ม 13 ส่วน 29

  • 2. สมาจาร 3 
  • 3. พระเจ้าปเสนททิโกศลถวายผ้าพาหิติกา  
  • 9. ธัมมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์  
  • 1. พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
  • 2. ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย 
  • 3. พระพุทธเจ้ากับพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระชนม์เท่ากัน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน