พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 17

เล่ม 12 ส่วน 17

  • พระผู้มีพระภาคทรงเฉลยปริศนาธรรม
  • 4. รถวินีตสูตร ว่าด้วยราชรถ 7 ผลัด
  • ภิกษุยกย่องพระปุณณมันตานีบุตร
  • พระปุณณมันตานีบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธองค์
  • เป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ตามลำดับวิสุทธิ 7
  • เปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถ 7 ผลัด
  • พระเถระทั้ง 2 รูป กล่าวสรรเสริญคุณของกันและกัน
  • 5. นิวาปสูตร ว่าด้วยเหยื่อล่อเนื้อ
  • ฝูงเนื้อที่ถูกนายพรานจับ
  • ฝูงเนื้อที่รอดมื้อนายพราน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน