พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 24

เล่ม 43 ส่วน 24

 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม      
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม      
 • 87. สวิตักกทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน