พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 10

เล่ม 25 ส่วน 10

  • 6. ปิณโฑลสูตร ว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชเถระ 
  • 7. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรเถระ 
  • 8. สุนทรีสูตร ว่าด้วยนางสุนทรีปริพาชิกา 
  • 9. อุปเสนสูตร ว่าด้วยพระอุปเสนวังคันตบุตร 
  • 10. สารีปุตตอุปสมสูตร ว่าด้วยการระงับกิเลสของพระสารีบุตรเถระ 
  • 5. โสณเถรวรรค หมวดว่าด้วยพระโสณเถระ 
  • 1. ปิยตรสูตร ว่าด้วยการไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตน 
  • 2. อัปปายุกสูตร ว่าด้วยพระมารดาพระโพธิสัตว์มีอายุน้อย 
  • 3. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร ว่าด้วยชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ 
  • 4. กุมารกสูตร ว่าด้วยเด็กจับปลา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน