พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 5

เล่ม 27 ส่วน 5

 • 10. สิงคาลวรรค หมวดว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก    
 • 1. สัพพทาฐิชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวง   
 • 2. สุนขชาดก ว่าด้วยสุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้   
 • 3. คุตติลชาดก ว่าด้วยคุตติลโพธิสัตว์   
 • 4. วิคติจฉชาดก ว่าด้วยการนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการ   
 • 5. มูลปริยายชาดก ว่าด้วยทรงปราบภิกษุผู้ทะนงด้วยมูลปริยายสูตร   
 • 6. พาโลวาทชาดก ว่าด้วยการโอวาทคนพาล   
 • 7. ปาทัญชลิชาดก ว่าด้วยปาทัญชลีราชกุมาร   
 • 8. กิงสุโกปมชาดก ว่าด้วยคนไม่รู้ธรรมด้วยญาณย่อมสงสัยในธรรม   
 • 9. สาลกชาดก ว่าด้วยสาลกวานร  
 • 10. กปิชาดก ว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลิงเป็นฤาษี   
 • 3.  ติกนิบาต 9    
 • 1. สังกัปปวรรค หมวดว่าด้วยความดำริ 9  
 • 1. สังกัปปราคชาดก ว่าด้วยราคะเกิดเพราะความดำริ 9  
 • 2. ติลมุฏฐิชาดก ว่าด้วยการผูกโกรธเพราะเมล็ดงานเพียงกำเดียว 9  
 • 3. มณิกัณฐชาดก ว่าด้วยการขอแก้วมณี   
 • 4. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก ว่าด้วยม้าสินธพกินรำข้าว 9  
 • 5. สุกชาดก ว่าด้วยลูกนกแขกเต้า   
 • 6. ชรูทปานชาดก ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่าได้ 9  
 • 7. คามณิจันทชาดก ว่าด้วยคามณิจันทพราหมณ์   
 • 8. มันธาตุราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามันธาตุ   
 • 9. ติรีฏวัจฉชาดก ว่าด้วยติรีฏวัจฉดาบส   
 • 10. ทูตชาดก ว่าด้วยชีวิตเป็นทูตของท้อง 9  
 • 2. ปทุมวรรค หมวดว่าด้วยดอกบัว    
 • 1. ปทุมชาดก ว่าด้วยลูกชายเศรษฐีขอดอกบัว   
 • 2. มุทุปาณิชาดก ว่าด้วยพระราชาถูกหลอกด้วยคนฝ่ามืออันอ่อนนุ่ม   
 • 3. จูฬปโลภนชาดก ว่าด้วยการประเล้าประโลมของหญิงเพียงครู่เดียว   
 • 4. มหาปนาทชาดก ว่าด้วยปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะ   
 • 5. ขุรัปปชาดก ว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลูกศรที่คม   
 • 6. วาตัคคสินธวชาดก ว่าด้วยม้าสินธพชื่อวาตัคคะ   
 • 7. สุวัณณกักกฏกชาดก ว่าด้วยนางข้างพังอ้อนวอนปูทอง   
 • 8. อารามทูสกชาดก ว่าด้วยลิงทำลายสวน   
 • 9. สุชาตาชาดก ว่าด้วยทรงปรารภนางสุชาดา 9  
 • 10. อุลูกชาดก ว่าด้วยนกเค้า   
 • 3. อุทปานวรรค หมวดว่าด้วยบ่อน้ำ    
 • 1. อุทปานทูสกชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกทำลายบ่อน้ำ  
 • 2. พยัคฆชาดก ว่าด้วยรุกขเทวดาอ้อนวอนราชสีห์และเสือ   
 • 3. กัจฉปชาดก ว่าด้วยฤาษีขอร้องเต่า   
 • 4. โลลชาดก ว่าด้วยโทษของโลเล   
 • 5. รุจิรชาดก ว่าด้วยเรืองนกกาที่น่ารัก 9  
 • 6. กุรุธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมของชาวกุรุ   
 • 7. โรมชาดก ว่าด้วยดาบสลวงนกพิราบโรมะ   
 • 8. มหิสชาดก ว่าด้วยลิงกับกระบือ 9  
 • 9. สตปัตตชาดก ว่าด้วยมาณพเข้าใจผิดนกกระไน 9  
 • 10. ปุฏทูสกชาดก ว่าด้วยลิงผู้ชอบทำลายพวงดอกไม้   
 • 4. อัพภันตรวรรค หมวดว่าด้วยผลไม้ทิพย์ชื่ออัพภันตระ    
 • 1. อันภันตรชาดก ว่าด้วยผลไม้ทิพย์ชื่ออัพภันตระ   
 • 2. เสยยชาดก ว่าด้วยคบคนดีผู้คบก็เป็นคนดี   
 • 3. วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยสุกรชื่อวัฑฒกี   
 • 4. สิริบาดก ว่าด้วยสมาบัติเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญ  
 • 5. มณิสูกรชาดก ว่าด้วยสุกรพยายามทำลายแก้วมณี   
 • 6. สาลูกชาดก ว่าด้วยสุกรสาลูกะถูกเลี้ยงไว้ฆ่า   
 • 7. ลาภครหชาดก ว่าด้วยวิธีการหลอกลวงเพื่อแสวงหาลาภ 9  
 • 8. มัจฉุททานชาดก ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา   
 • 9. นานาฉันทชาดก ว่าด้วยความต้องการที่ต่างกัน   
 • 10. สีลวีมังสกชาดก ว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล 9

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน