พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 29

เล่ม 39 ส่วน 29

  • ปัจจนีกบุคคล  
  • ปัจจนีกโอกาส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน