พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 2

เล่ม 17 ส่วน 2

 • 3. หลิททิกานิสูตร ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี (ต่อ) 
 • 4. ทุติยหลิททิกานิสูตร ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี สูตรที่ 2 
 • 5. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ 
 • 6. ปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยการหลีกเร้น 
 • 7. อุปาทาปริตัสสนาสูตร ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่น 
 • 8. ทุติยอุปาทาปริตัสสนาสูตร ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่น สูตรที่ 2
 • 9. กาลัตตยอนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงใน 3 กาล 
 • 10. กาลัตตยทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ใน 3 กาล 
 • 11. กาลัตตยอนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาใน 3 กาล 
 • 2. อนิจจวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง   
 • 1. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 2. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 
 • 3. อนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 4. ยทนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 5. ยังทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 
 • 6. ยทนัตตาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 7. สเหตุอนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัย 
 • 8. สเหตุทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน