พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 6

เล่ม 24 ส่วน 6

  • 5. ราชันเตปุรัปปเวสนสูตร ว่าด้วยโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นใน
  • 6. สักกสูตร ว่าด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะ
  • 7. มหาลิสูตร ว่าด้วยเจ้าสิจฉวีพระนามว่ามหาลิ
  • 8. ปัพพชิตอภิณหสูตร ว่าด้วยธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนื่องๆ
  • 9. สรีรัฏฐธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมประจำสรีระ
  • 10. ภัณฑนสูตร ว่าด้วยภิกษุเกิดความบาดหมางกัน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน