พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 17

เล่ม 32 ส่วน 17

 • 24. อุทกาสนทายกวรรค หมวดว่าด้วยพระอุทกาสนทายกะ เป็นต้น 
 • 1. อุทกาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกาสนทายกเถระ 
 • 2. ภาชนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภาชนทายกเถระ 
 • 3. สาลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสาลปุปผิยเถระ 
 • 4. กิลัญชทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิลัญชทายกเถระ 
 • 5. เวทิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิทายกเถระ 
 • 6. วัณณการกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวรรณการกเถระ 
 • 7. ปิยาลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิยาลปุปผิยเถระ 
 • 8. อัมพยาคทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคทายกเถระ 
 • 9. ชคติการกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชคติการกเถระ 
 • 10. วาสิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวาสิทายกเถระ 
 • 25. ตุวรทายิวรรค หมวดว่าด้วยพระตุวรัฏฐิทายกะ เป็นต้น 
 • 1. ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตุวรัฏฐิทายกเถระ 
 • 2. นาคเกสริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาคเกสริยเถระ 
 • 3. นฬินเกสริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬินเกสริยเถระ 
 • 4. วิรวิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวิรวิปุปผิยเถระ 
 • 5. กุฏิธูปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิธูปกเถระ 
 • 6. ปัตตทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัตตทายกเถระ 
 • 7. ธาตุปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ 
 • 8. สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระ 
 • 9. พิมพิชาลิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ 
 • 10. อุททาลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลทายกเถระ  
 • 26. โถมกวรรค หมวดว่าด้วยพระโถมกะ เป็นต้น 
 • 1. โถมกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโถมกเถระ 
 • 2. เอกาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ 
 • 3. จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
 • 4. จัมปกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ 
 • 5. สัตตปาฏลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปาฏลิยเถระ  
 • 6. อุปาหนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาหนทายกเถระ 
 • 7. มัญชริปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัญชริปูชกเถระ 
 • 8. ปัณณทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัณณทายกเถระ 
 • 9. กุฏิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิทายกเถระ 
 • 10. อัคคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัคคปุปผิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน