พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 4

เล่ม 21 ส่วน 4

 • 7. อปริหานิยสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม
 • 8. ปฏิลีนสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้หลีกเร้น
 • 9. อุชชยสูตร ว่าด้วยปัญหาของอุชชยพราหมณ์
 • 10. อุทายิสูตร ว่าด้วยปัญหาของอุทายิพราหมณ์ 
 • 5. โรหิตัสสวรรค หมวดว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร
 • 1. สมาธิภาวนาสูตร ว่าด้วยสมาธิภาวนา
 • 2. ปัญหพยากรณสูตร ว่าด้วยวิธีการตอบปัญหา
 • 3. ปฐมโกธครุสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยโกธครุสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ 2
 • 5. โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร
 • 6. ทุติยโรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร สูตรที่ 2
 • 7. สุวิทูรสูตร ว่าด้วยสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน
 • 8. วิสาขสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรมของวิสาขปัญจาลิบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน