พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 11

เล่ม 18 ส่วน 11

 • 6. ทุติยนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 2
 • 7. อัชฌัตตอนิจจเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไม่เที่ยง
 • 8. อัชฌัตตทุกขเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นทุกข์
 • 9. อัชฌัตตานัตตเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดอายตนะภายในเป็นอนัตตา
 • 10. พาหิรานิจจเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกไม่เที่ยง
 • 11. พาหิรทุกขเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นทุกข์
 • 12. พาหิรานัตตเหตุสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา
 • 5. นวปุราณวรรค หมวดว่าด้วยกรรมใหม่และกรรมเก่า
 • 1. กัมมนิโรธสูตร ว่าด้วยกรรมและความดับกรรม
 • 2. ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 2
 • 4. ตติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 3
 • 5. จตุตถนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 4
 • 6. อันเตวาสิกสูตร ว่าด้วยอันเตวาสิก
 • 7. กิมัตถิยพรหมจริยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์
 • 8. อัตถินุโขปริยายสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับเหตุ
 • 9. อินทริยสัมปันนสูตร ว่าด้วยผู้เพียบพร้อมด้วยอินทรีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน