พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 10

เล่ม 21 ส่วน 10

 • 10. อาสีวิสสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ
 • 2. เกสิวรรค หมวดว่าด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกม้า
 • 1. เกสิสูตร ว่าด้ววยเกสีสารถีผู้ฝึกม้า 
 • 2. ชวสูตร ว่าด้วยความว่องไวของม้าต้นและของภิกษุ
 • 3. ปโตทสูตร ว่าด้วยปฏักของสารถี
 • 4. นาคสูตร ว่า้ดวยองค์ของช้างต้น
 • 5. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ
 • 6. อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท
 • 7. อารักขสูตร ว่าด้วยสติเครื่องรักษา 
 • 8. สังเวชนียสูตร ว่าด้วยสังเวชนียสถาน
 • 9. ปฐมภยสูตร ว่าด้วยภัยภายใน สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยภยสูตร ว่าด้วยภัยภายนอก สูตรที่ 2
 • 3. ภยวรรค หมวดว่าด้วยภัย 
 • 1. อัตตานุวาทสูตร ว่าด้วยอัตตานุวาทภัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน