พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 3

เล่ม 19 ส่วน 3

 • 2-7. สังโยชนัปปหานาทิสุตตฉักกะ ว่าด้วยพระสูตร 6 สูตร มีสังโยชนปหานสูตร เป็นต้น
 • 8. อนุปาทาปรินิพพานสูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
 • 6. สุริยเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยสุริยเปยยาล
 • 1. กัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร
 • 2-6. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร  มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
 • 7. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา
 • 8. กัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร
 • 9-13.  สีลสัมปทาทิสุตตปัญ่จกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร  มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
 • 14.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา
 • 7. เอกธัมมเปยยาวรรค หมวดว่าด้วยเอกธัมมเปยยาล
 • 1. กัลยารมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร
 • 2-6. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร  มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
 • 7. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา
 • 8. กัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร
 • 9-13.  สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สุตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น 
 • 14. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา
 • 8. ทุติยเอกธัมมเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยเอกธัมมเปยยาล
 • 1. กัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร
 • 2-6.  สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร  มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
 • 7. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา
 • 8. กัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร
 • 9-13. สีลสัมปทาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร  มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
 • 14. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา
 • 9. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1. ปฐมปาจีนนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
 • 2-5. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
 • 6. ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
 • 7. ปฐมสมุททนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
 • 8-12. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน