พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 14

เล่ม 41 ส่วน 14

 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน