พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 3

เล่ม 36 ส่วน 3

 • 4. จตุตถนัย 
 • 4. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 
 • รวมบทธรรมในจตุตถนัย 69 บท  
 • 5. ปัญจมนัย 
 • 5. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
 • 1. ติกะ  
 • 2. ทุกะ  
 • รวมบทธรรมในปัญจมนัย 257 บท  
 • 6. ฉัฏฐนัย 
 • 6. สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส  
 • 1. ขันธ์  
 • 2. อายตนะ 
 • 3. ธาตุ   
 • 4. สภาวธรรมมีสัจจะ เป็นต้น  
 • 5. ติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน