พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 1

เล่ม 37 ส่วน 1

 • 1. มหาวรรค 
 • 1. ปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคล 
 • 1. สุทธสัจฉิกัฏฐะ ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงล้วนๆ 
 • 1. อนุโลมปัจจนีกะ 
 • ปฏิกัมมจตุกกะ
 • นิคคหจตุกกะ
 • นิคคมจตุกกะ
 • 1. สุทธสัจฉิกัฏฐะ 
 • 2. ปัจจนีกานุโลมะ
 • ปฏิกัมมจตุกกะ
 • นิคคหจตุกกะ
 • อุปนยนจตุกกะ
 • นิคคมจตุกกะ
 • 2. โอกาสสัจฉิกัฏฐะ ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับโอกาส 
 • 1. อนุโลมปัจจนีกะ
 • 3. กาลสัจฉิกัฏฐะ ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับกาล 
 • 1. อนุโลมปัจจนีกะ 
 • 4. อวัยวสัจฉิกัฏฐะ ว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับอวัยวะ 
 • 1. อนุโลมปัจจนีกะ 
 • 2. โอกาสสัจฉิกัฏฐะ
 • 2. ปัจจนีกานุโลมะ
 • 3. กาลสัจฉิกัฏฐะ 
 • 2. ปัจจนีกานุโลมะ
 • 4. อวัยวสัจฉิกัฏฐะ 
 • 2. ปัจจนีกานุโลมะ
 • 5. สุทธิกสังสันทนะ การเทียบเคียงบุคคลกับกับสภาวธรรมล้วน ๆ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน