พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 18

เล่ม 21 ส่วน 18

  • 7. มัลลิกาเทวีสูตร ว่าด้วยพระนางมัลลิกาเทวี
  • 8. อัตตันตปสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน
  • 9. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน