พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 20

เล่ม 35 ส่วน 20

 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
 • 4-9. มหันตรทุกาทิวิสัชนา
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 11. มัคควิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • อริยมรรคมีองค์ 8 นัยที่ 1
 • อริยมรรคมีองค์ 8 
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • ปัญจังคิกวาร 
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
 • อัฏฐังคิกวาร
 • ปัญจังคิกวาร
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา 
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3-9. อาสวโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 10-12. มหันตรทุกิวิสัชนา
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน