พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 10

เล่ม 10 ส่วน 10

  • เรื่องปุกกุสะ มัลลบุตร 
  • เสด็จไปยังควงไม้สาละทั้งคู่ 
  • เรื่องพระอุปวาณเถระ 
  • สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 
  • เรื่องคำถามพระอานนท์ 
  • ถูปารหบุคคล 
  • เรื่องความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์ 
  • ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน