พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 16

เล่ม 20 ส่วน 16

  • 6. สาฬหสูตร ว่าด้วยนายสาฬหะถามถึงหลักความเชื่อ 
  • 7. กถาวัตถุสูตร ว่าด้วยเรื่องที่ควรกล่าว
  • 8. อัญญติตถิยสูตร ว่าด้วยพวกอัญเดียรถีย์
  • 9. อกุสลมูลสูตร ว่าด้วยรากเหง้าของอกุศล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน