พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 18

เล่ม 30 ส่วน 18

  • ว่าด้วยความหมายแห่งพุทธะ (ต่อ)  
  • ว่าด้วยพระจักษุ 5 ชนิด 
  • 7. ปารายนานุคีติคาถานิเทส ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 
  • ว่าด้วยมุสาวาท
  • ว่าด้วยความถือตัวมีนัยต่าง ๆ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน