พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 12

เล่ม 15 ส่วน 12

 • 5. อุปปลวัณณาสูตร ว่าด้วยอุบลวรรณาภิกษุณี 
 • 6. จาลาสูตร ว่าด้วยจาลาภิกษุณี 
 • 7. อุปจาลาสูตร ว่าด้วยอุปจาลาภิกษุณี 
 • 8. สีสุปจาลาสูตร ว่าด้วยสีสุปจาลาภิกษุณี 
 • 9. เสลาสูตร ว่าด้วยเสลาภิกษุณี 
 • 10. วชิราสูตร ว่าด้วยวชิราภิกษุณี 
 • 6. พรหมสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. พรหมายาจนสูตร ว่าด้วยท้าวมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม
 • 2. คารวสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรม
 • 3. พรหมเทวสูตร ว่าด้วยพระพรหมเทพ
 • 4. พกสูตร ว่าด้วยพกพรหม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน