พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 30

เล่ม 13 ส่วน 30

  • 10. กัณณกัตถลสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกัณณกัตถละ  
  • 1. พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
  • 2. วรรณะ 4 จำพวก 
  • 3. องค์ของภิกษุบำเพ็ญเพียร 
  • 4. วาทะพระอานนท์  
  • 5. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงชื่นชมพระภาษิตของพระพุทธเจ้า 
  • 5. พราหมณวรรค  หมวดว่าด้วยพราหมณ์    
  • 1. พรหมายุสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อพรหมายุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน