พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 5

เล่ม 26 ส่วน 5

 • 9. ปีตวิมาน ว่าด้วยวิมานสีเหลืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกบวบขม 
 • 10. อุจฉุวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย 
 • 11. วันทนวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้กราบไหว้สมณะ 
 • 12. รัชชุมาลาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้า 
 • 2. ปุริสวิมาน 
 • 5. มหารถวรรค หมวดว่าด้วยรถใหญ่ 
 • 1. มัณฑูกเทวปุตตวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มัณฑูกดทพบุตร 
 • 2. เรวตีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดี 
 • 3. ฉัตตมาณวกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ฉัตตมาณพผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 
 • 4. กักกฏกรสทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาผู้ถวายแกงปู 
 • 5. ทวารปาลวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้าประตูผู้ชักชวนคนทำบุญ 
 • 6. ปฐมกรณียวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ เรื่องที่ 1 
 • 7. ทุติยกรณียวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ เรื่องที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน