พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 27

เล่ม 29 ส่วน 27

  • ว่าด้วยมุสาวาท (ต่อ) 
  • 15. อัตตทัณฑสุตตนิทเทส อธิบายอัตตทัณฑสูตร ว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตน  
  • ว่าด้วยทุกข์ต่างๆ 
  • ว่าด้วยโลก
  • ว่าด้วยสังขารไม่เที่ยง
  • ว่าด้วยลูกศร 7 ชนิด
  • ว่าด้วยภาวะของสัตว์ที่ถูกลูกศรแทง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน