พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 2

เล่ม 27 ส่วน 2

 • 8. วรุณวรรค หมวดว่าด้วยไม้กุ่ม 
 • 1. วรุณชาดก ว่าด้วยมาณพหักไม้กุ่ม 
 • 2. สีลวนาคชาดก ว่าด้วยพญาช้างสีลวะ 
 • 3. สัจจังกิรชาดก ว่าด้วยความจริงที่ได้ยินมา 9
 • 4. รกขธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมสำหรับต้นไม้ 
 • 5. มัจฉชาดก ว่าด้วยปลาอ้อนวอนขอฝน 
 • 6. อสังกิยชาดก ว่าด้วยความไม่หวาดระแวง 
 • 7. มหาสุปินชาดก ว่าด้วยมหาสุบิน 9
 • 8. อิลลิสชดก ว่าด้วยอิลสีสเศรษฐี 
 • 9. ขรัสสรชาดก ว่าด้วยเสียดังอึกทึกครึกโครม 
 • 10. ภีมเสนชาดก ว่าด้วยท่านภีมเสนชอบคุยโวโอ้อวด   
 • 9. อปายิมหวรรค หมวดว่าด้วยการดื่มสุรา 
 • 1. สุราปานชาดก ว่าด้วยโทษของการดื่มสุรา 9
 • 2. มิตตวินทชาดก ว่าด้วยนายมิตตวินทะถูกจักรหินบดขยี้ 
 • 3. กาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยมิตรชื่อกาฬกัณณี  
 • 4. อัตถัสสทวารชาดก ว่าด้วยช่องทางแห่งประโยชน์  
 • 5. กิมปักกชาดก ว่าด้วยกามเปรียบเหมือนผลไม้มีพิษชื่อกิมปักกะ 
 • 6. สีลวีมังสกชาดก ว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล 9
 • 7. มังคลชาดก ว่าด้วยการถอนมงคล 9 
 • 8. สารัมภชาดก ว่าด้วยโคชื่อสารัมภะ 
 • 9.  กุหกชาดก ว่าด้วยดาบสโกหก 
 • 10. อกตัญญุชาดก ว่าด้วยคนอกตัญญู 
 • 10. ลิตตวรรค หมวดว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ  
 • 1. ลิตตชาดก ว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ  
 • 2. มหาสารชาดก ว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
 • 3. วิสสาสโภชนชาดก ว่าด้วยภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกัน  
 • 4. โลมหังสชาดก ว่าด้วยการอยู่ในป่าที่น่าสะพรึงกลัว 
 • 5. มหาสุทัสสนชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาสุทัศน์ 
 • 6. เตลปัตตชาดก ว่าด้วยการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมัน 
 • 7. นามสิทธิชาดก ว่าด้วยชื่อไม่เป็นของสำคัญ  
 • 8. กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าโกงถูกไฟคลอก 
 • 9. ปโรสหัสสชาดก ว่าด้วยคนมีปัญญาคนเดียวประเสริฐกว่าคนโง่ตี้ง 1,000 9
 • 10. อสาตรูปชาดก ว่าด้วยสิ่งที่ครอบงำคนขาดสติ 
 • 11. ปโรสตวรรค หมวดว่าด้วยคนเกินร้อย 
 • 1. ปโรสชาดก ว่าด้วยคนมีปัญญคนเดียวประเสริฐกว่าคนไม่มีปัญญา 100 กว่าคน 
 • 2. ปัณณิกชาดก ว่าด้วยอุบาสกชื่อปัณณิกะ 9
 • 3. เวริชาดก ว่าด้วยการอยู๋ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกันเป็นทุกข์ 
 • 4. มิตตวินทชาดก ว่าด้วยนายมิตตวินทะตกนรกเพระความโลภ 
 • 5. ทุพพลกัฏฐชาดก ว่าด้วยช้างกลัวต้นไม้แห้ง  
 • 6. อุทัญจนีชาดก ว่าด้วยนางอุทัญจนี 
 • 7. สาลิตตกชาดก ว่าด้วยศิลปะในการดีดก้อนกรวด 
 • 8. พาหิยชาดก ว่าด้วยศิลปะของหญิงสาวบ้านนอก 
 • 9. กุณฑปูวชาดก ว่าด้วยเทวดากินพลีกรรมที่ทำจากรำข้าว 
 • 10. สัพพสังหารกปัญหชาดก ว่าด้วยการพูดของหญิง 2 ประเภท 
 • 12. หังสิวรรค หมวดว่าด้วยการเยาะเย้ย 
 • 1. คัทรภปัญหชาดก ว่าด้วยปัญหาเรื่องลากับม้าอัสดร 
 • 2. อมราเทวีปัญหชาดก ว่าด้วยพระนางอมราเทวี 
 • 3. สิงคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัขจิ้งจอก 
 • 4. มิตจินติชาดก ว่าด้วยปลามิตจินตีช่วยปลาให้พ้นข่าย  
 • 5. อนุสาสิกชาดก ว่าด้วยดีแต่สอนคนอื่น 9 
 • 6. ทุพพจชาดก ว่าด้วยคนที่ว่ากล่าวได้ยาก 
 • 7. ติตติรชาดก ว่าด้วยนกกระทา 
 • 8. วัฏฏกชาดก ว่าด้วยนกกระจาบ 9
 • 9. อกาลราวิชาดก 99
 • 10. พันธนโมกขชาดก ว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องจองจำ 
 • 13. กุสนาฬิวรรค หมวดว่าด้วยกอหญ้า 
 • 1. กุสนาฬิชาดก ว่าด้วยเทวดาที่ต้นรุจาผูกมิตรกับเทวดาที่กอหญ้า 
 • 2. ทุมเมธชาดก ว่าด้วยคนมีปัญญาทราม  
 • 3. นังคลีสชาดก ว่าด้วยคนโง่สำคัญนมสัมว่าเหมือนงอนไถ 
 • 4. อัมพชาดก ว่าด้วยดาบสฉันมะม่วง 
 • 5.  กฏาหกชาดก ว่าด้วยทาสชื่อกฏาหกะ 
 • 6.  อสิลักขณชาดก ว่าด้วยผู้รู้ลักษณะดาบ 
 • 7.  กลัณฑุกชาดก ว่าด้วยชาติกำเนิดของนายกลัณฑุกะ 
 • 8.  พิฬารวตชาดก ว่าด้วยวัตรของแมว 
 • 9.  อัคคิกชาดก ว่าด้วนสุนัขจิ้งจอกชื่ออัคคิกะ 
 • 10. โกสิยชาดก ว่าด้วยนางพราหมณีชื่อโกสิยา  
 • 14. อสัมปทานวรรค หมวดว่าด้วยการไม่รับสิ่งของ 
 • 1. อสัมปทานชาดก ว่าด้วยการไม่รับสิ่งของทำให้เกิดการแตกร้าว  
 • 2. ปัญจภีรุกชาดก ว่าด้วยควมไม่หวาดสะดุ้ง 
 • 3. ฆตาสนชาดก ว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่ง 
 • 4. ฌานโสธนชาดก ว่าด้วยสุขเกิดแต่ฌาน 9
 • 5. จันทาภชาดก ว่าด้วยผู้เจริญแสงจันทร์เป็นอารมณ์ 9
 • 6. สุวัณณหังสชาดก ว่าด้วยพญาหงส์ทองถูกถอนขน 9
 • 7. พัพพุชาดก ว่าด้วยวิธีทำให้แมวตาย 
 • 8. โคธชาดก ว่าด้วยพญาเหี้ย 9
 • 9. อุภโตภัณฏฐชาดก ว่าด้วยผู้เสื่อมประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน 
 • 10. กากชาดก ว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน