พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 8

เล่ม 22 ส่วน 8

 • 7. ปฐมอนาคตภยสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยอนาคตภยสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ 2
 • 9. ตติยอนาคตภยสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ 3
 • 10. จตุตถอนาคตภยสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต สูตรที่ 4
 • 4. เถรวรรค หมวดว่าด้วยธรรมของพระเถระ
 • 1. รชนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัด
 • 2. วีตราคสูตร ว่าด้วยธรรมของผู้ปราศจากราคะ
 • 3. กุหกสูตร ว่าด้วยผู้หลอกลวง
 • 4. อัสสัทธสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีศรัทธา
 • 5. อักขมสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่อดทน
 • 6. ปฏิสัมภิทาปัตตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
 • 7. สีลวันตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้มีศีล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน