พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 8

เล่ม 23 ส่วน 8

  • 4. ธัมมัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม
  • 5. ปาริฉัตตกสูตร ว่าด้วยอริยสาวกเปรียบได้กับต้นปาริฉัตร
  • 6. สักกัจจสูตร ว่าด้วยความเคารพ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน