พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 13

เล่ม 10 ส่วน 13

  • ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี 
  • สวนตาล 
  • สระธรรมโบกขรณี 
  • ทรงเจริญฌาณสมาบัติ 
  • ทรงมีเมืองขึ้น 84,000 เมือง เป็นต้น 
  • พระนางสุภัททาเทวีเข้าเฝ้า 
  • พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงเกิดความสังเวช 
  • พระเจ้ามหาสุทัสสนะเสด็จสู่พรหมโลก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน