พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 4

เล่ม 20 ส่วน 4

 • 20. อมตวรรค หมวดว่าด้วยอมตธรรม
 • ทุกนิบาต   
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. กัมมกรณวรรค หมวดว่าด้วยวิธีการลงโทษ
 • 1. วัชชสูตร ว่าด้วยโทษ
 • 2. ปธานสูตร ว่าด้วยความเพียรที่เกิดได้ยาก
 • 3. ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน
 • 4. อตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน
 • 5. อุปัญญาตสูตร ว่า้ดวยธรรมที่เป็นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณ
 • 6. สัญโญชนสูตร ว่าด้วยกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์
 • 7. กัณหสูตร ว่าด้วยธรรมฝ่ายดำ
 • 8. สุกกสูตร ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว
 • 9. จริยสูตร ว่าด้วยจริยธรรมคุ้มครองโลก
 • 10. วัสสูปนายิกสูตร ว่าด้วยการเข้าพรรษา
 • 2. อธิกรณวรรค หมวดว่าด้วยอธิกรณ์
 • พระธรรมเทศนาองพระตถาคต 2 แบบ
 • เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อ
 • เหตุให้เกิดในทุคติและสุคติ
 • โทษแห่งทุจริต 5 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน