พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 30

เล่ม 33 ส่วน 30

 • 2. สังขพราหมณจริยา ว่าด้วยจริยาของพราหมณ์ 
 • 3. กุรุธรรมจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราช 
 • 4. มหาสุทัสสนจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัสสนะ 
 • 5. มหาโควินทจริยา ว่าด้วยจริยาของมหาโควินทพราหมณ์ 
 • 6. เนมิราชจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าเนมิราช 
 • 7. จันทกุมารจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระจันทกุมาร 
 • 8. สิวิราชจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าสิวิ 
 • 9. เวสสันตรจริยา ว่าด้วยพระจริยาของพระเวสสันดร 
 • 10. สสปัณฑิตจริยา ว่าด้วยจริยาของสสบัณฑิต 
 • 2. หัตถินาควรรค หมวดว่าด้วยญาช้าง เป็นต้น 
 • 2. การบำเพ็ญศิลบารมี 
 • 1. มาตุโปสกจริยา ว่าด้วยจริยาของพญาช้างตัวเลี้ยงมารดา 
 • 2. ภูริทัตตจริยา ว่าด้วยจริยาของภูริทัตตนาคราช 
 • 3. จัมเปยยจริยา ว่าด้วยจริยาของจัมเปยยนาคราช 
 • 4. จูฬโพธิจริยา ว่าด้วยจริยาของจูฬโพธิปริพาชก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน