พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 21

เล่ม 10 ส่วน 21

  • ทุกขสัจจนิทเทส (ต่อ) 
  • สมุทยสัจจนิทเทส 
  • นิโรธสัจจนิทเทส 
  • มัคคสัขจนิเทส 
  • อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฎฐาน 4 ประการ 
  • 10. ปายาสิสูตร  
  • เรื่องเจ้าปายาสิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน