พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 17

เล่ม 16 ส่วน 17

 • 11. จีวรสูตร ว่าด้วยจีวร 
 • 12. ปรัมมรณสูตร ว่าด้วยตถาคตตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิด 
 • 13. สัทธัมมัปปฏิรูปกสูตร ว่าด้วยสัทธรรมปฏิรูป 
 • สาเหตุที่ทำให้สัทธรรมเสื่อมสูญ 
 • สาเหตุที่ทำให้สัทธรรมตั้งมั่น 
 • 6. ลาภสักการสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 1. ทารุณสูตร ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ
 • 2. พฬิสสูตร ว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเบ็ด
 • 3. กุมมสูตร ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
 • เปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัด
 • 4. ทีฆโลมิกสูตร ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
 • เปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกหนามเกี่ยว
 • 5. มีฬหกสูตร ว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือน
 • แมลงวันกินคูถ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน