พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 11

เล่ม 42 ส่วน 11

 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 
 • 3. อาสวโคจฉกะ    
 • 14. อาสวทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ    
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1-4. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน