พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 40

เล่ม 13 ส่วน 40

  • 5. อุปมา 3 ข้อ  
  • 6. ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา  
  • 7. ฌาน 4 และวิชชา 3  
  • 8. สังคารวมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน