พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 12

เล่ม 21 ส่วน 12

 • 4. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล
 • 1. สังโยชนสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ละสังโยชน์ได้
 • 2. ปฏิภาณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้อง
 • 3. อุคฆฏิตัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เข้าใจได้ฉับพลัน 
 • 4. อุฏฐานพลสูตร ว่าด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร
 • 5. สาวัชชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีแต่โทษ
 • 6. ปฐมสีลสูตร ว่าด้วยศีล สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยสีลสูตร ว่าด้วยศีล สูตรที่ 2
 • 8. นิกกัฏฐสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีกายและจิตออก
 • 9. ธัมมกถิกสูตร ว่าด้วยธรรมกถึก
 • 10. วาทีสูตร ว่าด้วยนักพูด
 • 5. อาภาวรรค หมวดว่าด้วยแสงสว่าง
 • 1. อาภาสูตร ว่าด้วยแสงสว่าง
 • 2. ปภาสูตร ว่าด้วยรัศมี
 • 3. อาโลกสูตร ว่าด้วยความสว่าง 
 • 4. โอภาสสูตร ว่าด้วยความสว่างไสว
 • 5. ปัชโชตสูตร ว่าด้วยความรุ่งเรือง
 • 6. ปฐมกาลสูตร ว่าด้วยกาล สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยกาลสูตร ว่าด้วยกาล สูตรที่ 2
 • 8. ทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริต
 • 9. สุจริตสูตร ว่าด้วยสุจริต
 • 10. สารสูตร ว่าด้วยสารธรรม
 • 4. จตุตถปัณณาสก์
 • 1. อินทริยวรรค หมวดว่าด้วยอินทรีย์
 • 1. อินทริยสูตร ว่าด้วยอินทรีย์
 • 2. สัทธาพลสูตร ว่าด้วยสัทธาพละ
 • 3. ปัญญาพลสูตร ว่าด้วยปัญญาพละ
 • 4. สติพลสูตร ว่าด้วยสติพละ
 • 5. ปฏิสังขานพลสูตร ว่าด้วยปฏิสังขานพละ 
 • 6. กัปปสูตร ว่าด้วยกัป
 • 7. โรคสูตร ว่าด้วยโรค 
 • 8. ปริหานิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุเสื่อม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน