พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 16

เล่ม 39 ส่วน 16

  • ปัจจนีกปุคคโลกาส (ต่อ)
  • 2. อตีตวาร
  • อนุโลมบุคคล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน