พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 34

เล่ม 37 ส่วน 34

  • 6. ฌานสังกันติกถา (182) ว่าด้วยการเลื่อนฌาน 
  • 7. ฌานันตริกกถา (183) ว่าด้วยสมาธิที่เกิดในระหว่างฌาน  
  • 8. สมาปันโนสัททังสุณาตีติกถา (184) ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง 
  • 9. จักขุนารูปังปัสสตีติกถา (185) ว่าด้วยเห็นรูปทางตา 
  • 19. เอกูนวีสติวรรค 
  • 1. กิเลสชหนกถา (186) ว่าด้วยการละกิเลส 
  • 2. สุญญตากถา (187) ว่าด้วยความว่าง 
  • 3. สามัญญผลกถา (188) ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ 
  • 4. ปัตติกถา (189) ว่าด้วยการได้ 
  • 5. ตถตากถา (190) ว่าด้วยความเป็นจริง 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน