พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 4

เล่ม 25 ส่วน 4

 • 17. โกธวรรค หมวดว่าด้วยความโกรธ 
 • 1. โรหิณีขัตติยกัญญาวัตถุ เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี 
 • 2. อัญญตรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 3. อุตตราอุปาสิกาวัตถุ เรื่องนางอุตตราอุบาสิกา 
 • 4. มหาโมคคัลลานเถรปัญหวัตถุ เรื่องปัญหาของพระมหาโมคคัลลานเถระ 
 • 5. ภิกขูหิปุฏฐปัญหวัตถุ เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม 
 • 6. ปุณณทาสีวัตถุ เรื่องนางปุณณทาสี 
 • 7. อตุลอุปาสกวัตถุ เรื่องอตุลอุบาสก 
 • 8. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
 • 18. มลวรรค หมวดว่าด้วยมลทินทางใจ 
 • 1. โคฆาตกปุตตวัตถุ เรื่องบุตรของคนฆ่าโค 
 • 2. อัญญตรพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 
 • 3. ติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระ 
 • 4. โลลุทายีวัตถุ เรื่องพระโลลุทายี 
 • 5. อัญญตรกุลปุตตวัตถุ เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง 
 • 6. จูฬสาริภิกขุวัตถุ เรื่องจูฬสารีภิกษุ 
 • 7. ปัญจอุปาสกวัตถุ เรื่องอุบาสก 5 คน 
 • 8. ติสสทหรวัตถุ เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ 
 • 9. ปัญจอุปาสกวัตถุ เรื่องอุบาสก 5 คน 
 • 10. เมณฑกเสฏฐิวัตถุ เรื่องเมณฑกเศรษฐี 
 • 11. อุชฌานสัญญิเถรวัตถุ เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ 
 • 12. สุภัททปริพาชกวัตถุ เรื่องสุภัททปริพาชก 
 • 19. ธัมมัฏฐวรรค หมวดว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรม 
 • 1. วินิจฉยมหามัตตวัตถุ เรื่องมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา 
 • 2. ฉัพพัคคิยวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
 • 3. เอกุทานขีณาสววัตถุ เรื่องพระเอกุทานขีณาสพ 
 • 4. ลกุณฏกภัททิยเถรวัตถุ เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ 
 • 5. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 
 • 6. หัตถกวัตถุ เรื่องหัตถกภิกษุ 
 • 7. อัญญตรพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 
 • 8. ติตถิยวัตถุ เรื่องเดียรถีย์ 
 • 9. อริยพาฬิสิกวัตถุ เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ 
 • 10. สัมพหุลสีลาทิสัมปันนภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นต้น หลายรูป 
 • 20. มัคควรรค หมวดว่าด้วยมรรค 
 • 1. ปัญจสตภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 500 รูป 
 • 2. อนิจจลักขณวัตถุ เรื่องอนิจจลักษณะ 
 • 3. ทุกขลักขณวัตถุ เรื่องทุกขลักษณะ 
 • 4. อนัตตลักขณวัตถุ เรื่องอนัตตลักษณะ 
 • 5. ปธานกัมมิกติสสเถรวัตถุ เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ 
 • 6. สูกรเปตวัตถุ เรื่องสูกรเปรต 
 • 7. โปฐิลเถรวัตถุ เรื่องพระโปฐิลเถระ 
 • 8. สัมพหุลมหัลลกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุแก่หลายรูป 
 • 9. สารีปุตตเถรสัทธิวิหาริกวัตถุ เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ 
 • 10. มหาธนวาณิชวัตถุ เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก 
 • 11. กิสาโคตมีวัตถุ เรื่องนางกิสาโคตมี 
 • 12. ปฏาจาราวัตถุ เรื่องนางปฏาจารา 
 • 21. ปกิณณกวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด 
 • 1. อัตตโนปุพพกัมมวัตถุ เรื่องบุพกรรมของพระองค์ 
 • 2. กุกกุฏัณฑขาทิกาวัตถุ เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ 
 • 3. ภัททิยภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ 
 • 4. ลกุณฏกภัททิยวัตถุ เรื่องพระลกุณฏกภัททิยะ 
 • 5. ทารุสากฏิกวัตถุ เรื่องนายทารุสากฏิกะ 
 • 6. วัชชีปุตตกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี 
 • 7. จิตตคหปติวัตถุ เรื่องจิตตคหบดี 
 • 8. จูฬสุภัททาวัตถุ เรื่องนางจูฬสุภัททา 
 • 9. เอกวิหาริเถรวัตถุ เรื่องพระเถระผู้อยู่รูปเดียว 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน