พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 21

เล่ม 34 ส่วน 21

 • 29.มุฎฐสัจจทุกะ
 • 30.สติสัมปชัญญทุกะ
 • 31.ปฏิสังขานพลทุกะ
 • 32.สมถวิปัสสนาทุกะ
 • 33.สมถนิมิตตทุกะ 
 • 34.ปัคคาหทุกะ
 • 35.สีลวิปัตติทุกะ
 • 36.สีลสัมปทาทุกะ
 • 37.สีลวิสุทธิทุกะ
 • 38.ทิฏฐิวิสุทธิโขปนทุกะ
 • 39.สังเวชนียัฏฐานทุกะ 
 • 40.อัสนตุฏฐิตากุสลธัมมทุกะ 
 • 41.วิชชาทุกะ
 • 42.ขเยญาณทุกะ 
 • 4.อัฏฐกถากัณฑ์ 
 • ติกอัตถุทธาระ 
 • 1.กุสลติกะ
 • 2.เวทนาติกะ
 • 3.วิปากติกะ 
 • 4.อุปาทินนติกะ
 • 5.สังกิลิฏฐติกะ
 • 6.วิตักกติกะ
 • 7.ปีติติกะ 
 • 8.ทัสสนติกะ
 • 9.ทัสสนเหตุติกะ 
 • 10.อาจยคามิติกะ
 • 11.เสกขติกะ
 • 12.ปริตตติกะ
 • 13.ปริตตารัมมณติกะ
 • 14.หีนติกะ
 • 15.มิจฉัตตติกะ
 • 16.มัคคารัมมณติกะ
 • 17.อุปปันนติกะ
 • 18.อดีตติกะ
 • 19.อดีตารัมมณติกะ 
 • 20.อัชฌัตตติกะ
 • 21.อัชฌัตตารัมมณติกะ 
 • 22.สนิทัสสนติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน