พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 24

เล่ม 23 ส่วน 24

  • 7. สุตวาสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสุตวา
  • 8. สัชฌสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสัชฌะ
  • 9. ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล 9 จำพวก
  • 10. อาหุเนยยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
  • 2. สีหนาทวรรค หมวดว่าด้วยการบันลือสีหนาท 
  • 1. สีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท
  • 2. สอุปาทิเสสสูตร ว่าด้วยสอุปาทิเสสบุคคล
  • 3. โกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระมหาโกฏฐิตะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน