พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 10

เล่ม 19 ส่วน 10

  • 2. ปริยายสูตร (ต่อ) ว่าด้วยเหตุที่นิวรณ์และโพชฌงค์อาศัย
  • 3. อัคคิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยไฟ 
  • 4. เมตตาสหคตสูตร ว่าด้วยจิตมีเมตตา
  • เมตตาเจโตวิมุตติมีอะไรเป็นคติ
  • 5. สังคารวสูตร ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน