พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 9

เล่ม 21 ส่วน 9

 • 10. โปตลิยสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อโปตลิยะ
 • 3. ตติยปัณณาสก์
 • 1. วลาหกวรรค หมวดว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ
 • 1. ปฐมวลาหกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยวลาหกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ 2
 • 3. กุมภสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ
 • 4. อุทกรหทสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ
 • 5. อัมพสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง
 • 6. (  )
 • 7. มูสิกสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหนู
 • 8. พลวัททสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้
 • 9. รุกขสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน