พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 15

เล่ม 34 ส่วน 15

 • ธาตุติกะ
 • พาหิรนจักขุธาตุติกะ
 • พาหิรนโสตธาตุติกาทิติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปธาตุติกะ
 • อัชฌัติติกนสัททธาตุติกาทิติกะ
 • อินทริยติกะ
 • พาหิรนจักขุทริยติกะ
 • พาหิรนโสตินทริยกาทิติกะ
 • อัชฌัตติกนอิตถินทริยติกะ
 • อัชฌัตติกนปุริสินทริยติกะ
 • อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ 
 • สุขุมรูปติกะ
 • อัชฌัตติกนกายวิญญัตติติกะ 
 • อัชฌัตติกนวจีวิญญัตติติกะ
 • อัชฌัตติกนอากสธาตุติกะ 
 • อัชฌัตติกนอาโปธาตุติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสลหุตาติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสมุทุตาติกะ 
 • อัชฌัตติกนรูปัสสกัมมัญญตาติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสอุปจยติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสสันตติติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสชรตาติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสอนิจจตาติกะ
 • อัชฌัตติกนกวฬิงการาหารติกะ
 • จตุกกนิทเทส 
 • อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ
 • อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
 • อุปาทาสัปปฏิฆจตุกกะ
 • อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
 • อุปาทาทูเรจตุกกะ 
 • อุปาทินนสนิทัสสนจตุกกะ
 • อุปาทินนสัปปฏิฆจตุกกะ
 • อุปาทินนมหาภูตจตุกกะ 
 • อุปาทินนโอฬาริกจตุกกะ 
 • อุปาทินนทูเรจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยสนิทัสสนจตุกกะ  
 • อุปาทินนุปาทานิยสัปปฏิฆจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยมหาภูตจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยโอฬาริกจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยทูเรจตุกกะ
 • สัปปฏิฆอินทริยจตุกกะ
 • สัปปฏิฑมหาภูตจตุกกะ
 • อินทริยโอฬาริกจตุกกะ
 • อินทริยทูเรจตุกกะ
 • มหาภูตโอฬาริกจตุกกะ 
 • มหาภูตทูเรจตุกกะ 
 • ทิฏฐาทิจตุกกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน