พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 21

เล่ม 16 ส่วน 21

 • 3. กุลสูตร ว่าด้วยตระกูล 
 • 4. โอกขาสูตร ว่าด้วยการให้ทาน 
 • 5. สัตติสูตร ว่าด้วยหอก 
 • 6. ธนุคคหสูตร ว่าด้วยการจับลูกธนู 
 • 7. อาณิสูตร ว่าด้วยลิ่ม 
 • 8. กลิงครสูตร ว่าด้วยหมอนท่อนไม้ 
 • 9. นาคสูตร ว่าด้วยช้าง 
 • 10. พิฬารสูตร ว่าด้วยแมว 
 • 11. สิคาลสูตร ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก 
 • 12. ทุติยสิคาลสูตร ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก สูตรที่ 2 
 • 10. ภิกขุสังยุต  
 • 1. โกลิตสูตร ว่าด้วยพระโกลิตะ 
 • 2. อุปติสสสูตร ว่าด้วยพระอุปติสสะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน