พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 2

เล่ม 22 ส่วน 2

  • 3. ปัญจังคิกวรรค หมวดว่าด้วยการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ 5
  • 1. ปฐมอคารวสูตร ว่าด้วยความไม่เคารพ สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยอคารวสูตร ว่าด้วยความไม่เคารพ สูตรที่ 2
  • 3. อุปกิเลสสูตร ว่าด้วยความเศร้าหมอง
  • 4. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
  • 5. อนุคคหิตสูตร ว่าด้วยธรรมสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
  • 6. วิมุตตายตนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ
  • 7. สมาธิสูตร ว่าด้วยการเจริญสมาธิเพื่อให้ญาณเกิดขึ้น
  • 8. ปัญจังคิกสูตร ว่าด้วยการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ 5

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน