พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 18

เล่ม 17 ส่วน 18

 • 4. โนจเมสิยาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี 
 • 5. นัตถิทินนสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้น 
 • 6. กโรโตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าเมื่อบุคคลทำเองเป็นต้น 
 • 7. เหตุสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าไม่มีเหตุเป็นต้น 
 • 8. มหาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิหลายประการ 
 • 9. สัสสตทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกเที่ยง 
 • 10. อสัสสตทิฏฐิสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยง 
 • 11. อันตวาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกมีที่สุด 
 • 12. อนันตวาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุด 
 • 13. ตังชีวังตังสรีรังสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน 
 • 14. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน 
 • 15. โหติตถาคโตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 
 • 16. นโหติตถาคโตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก 
 • 17. โหติจนจโหติตถาคโตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก 
 • 18. เนวโหตินนโหติตถาคโตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ ฯ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน