พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 6

เล่ม 42 ส่วน 6

 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 2. จูฬันตรทุกะ    
 • 7. สัปปัจจยทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1-4. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม
 • 8. สังขตทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน